אנו מתכבדים להציג בפניכם את תקציבי המועצה האזורית אלונה.
כחלק מתפיסת המועצה להתייעלות ושקיפות, התקציב מוצג לפניכם בצורה דיגיטלית ללא שימוש בנייר.

הצעת תקציב מאושרת לשנת הכספים 2019

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019