חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח- 2008


מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות
הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של
הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו
כממונה על תלונות הציבור.

קישור לעיון במסמך החוק