חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נחקק ב-19 למאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון: בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכו'.

רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור, במקום ובאופן שייקבעו בתקנות:
- מידע כולל מידע תמציתי על תפקידיה של הרשות, וכן על דרכי ההתקשרות עם הממונה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע שבידי הרשות כנהוג באותה רשות.
- דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד.
- הנחיות מנהליות כתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור  וחוקי עזר
- מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה-  מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד.

ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ועל טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק.

בקשת מידע ממועצה אזורית אלונה  עפ"י חוק חופש המידע, יש להפנות אל :  

גב' תכלת גלאי , מרכזת חוק חופש המידע.

בטלפון : 050-7248098
בדוא"ל : info@alona.co.il
בדואר ישראל : מ.א אלונה, עמיקם