הודעה מתאריך 15.9.19: הפעלת אתר המועצה נתמך כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי 

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2019

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2017

סטטוס מערכת הביוב בתחומי המועצה