בהמשך, בעת מילוי הטופס, תפתח אופציה שתאפשר לכם לצרף קובץ מהמחשב או לצלם בעזרת הטלפון הנייד. לכן, כדי להקל עליכם בעת מילוי הטופס, נא הכינו מבעוד מועד צילומי תעודות זהות של כל הורה בנפרד (כשהתעודה והספח של כל הורה מצולמים בצמידות) ובנוסף את אישור הקבלה למוסד הלימודים החדש.

פרטי ההורים

פרטי ההורה הרושםפרטי ההורה השניסטטוס ההורים ביחד לילד/ה: (חובה) שדה חובה

**במידה וההורים גרושים או רווקים, כל הורה נדרש למלא טופס זה ולחתום דיגיטלית על ההצהרה.
   ללא חתימת ההורה השני, לא יהיה טיפול בבקשה.

פרטי הילד/ה
מין (חובה) שדה חובהפרטי לימודים בשנת הלימודים הבאה


האם רשמת את בנך/בתך למוסד לימודים נוסף? (חובה) שדה חובהלהעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את המסמך והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.


להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את המסמך והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.

 

הצהרת הורים

בחתימתי הריני מצהיר/ה שלא רשמתי את בני/בתי רישום כפול בשני בתי ספר במקביל.

ידוע לי שכל התשלומים והאגרות לבית הספר וכן ההסעות הנובעות ממעבר לבית ספר חדש, חלים על ההורים בלבד.


Browser not supported