הרכב הוועדה:

יו"ר הוועדה - מקצועית

מנכ"ל - חבר
גזבר - חבר
יועמ"ש - חבר