תפקיד הוועדה:

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו (ראש המועצה רשאיף באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהוועדה לא המליצה עליה).

הרכב הוועדה:

אייל כהן - יו"ר הוועדה

בבי בניטח - חבר
בועז גרין - חבר