תפקיד הוועדה:

  1. הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנון.
  2. החלטת הוועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.
     

הרכב הוועדה:

מאיר סיטבון - יו"ר הוועדה

עידו סולמון - חבר
גזבר - חבר
יועץ משפטי - חבר
מנהלת רווחה - חברה