הרכב הוועדה:

בועז גריןי - יו"ר הוועדה

גלעד זרקה - חבר